• Nazwa: „Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” Konkurs „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
  • Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu
  • Zakres: Projekt konkursowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy (4 odrębne postępowania)
  • Adres inwestycji: 1. Wałbrzych, część działki nr ew. 247/12, część działki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgórze, 2. Wałbrzych, działki nr ew. 279/37, 279/24, 279/26, 279/34, 808, obr. nr 33, 3. Wałbrzychu, działki nr ew. 490/1, obr. nr 33 Podgórze, 4. Wałbrzychu, część działki nr ew. 116/7, obr. nr 35 Rusinowa
  • Dane: 1. Powierzchnia całkowita 1238,65 m2, 2. Powierzchnia całkowita 4318,69 m2, 3. Powierzchnia całkowita 1537,07 m2, 4. Powierzchnia całkowita 2011,38 m2
  • Nagroda: I miejsce

Idea Parków Kieszonkowych w Wałbrzychu

Ideą projektowanego terenu zieleni jest stworzenie przestrzeni miejskiej, która będzie jednym z systemów wspomagających retencjonowanie wody w mieście, poprzez przepuszczalność podłoża i możliwość retencjonowania. Proponowane zagospodarowanie znacznie ograniczy negatywne skutki powodzi, wpłynie na podniesienie poziomu wód gruntowych oraz znacznie poprawi jakość powietrza w okolicy poprzez wprowadzenie nowoczesnych form renencji w formie ”miasto – gąbka”. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu poprawi się jakość gleb na opracowywanym terenie. Poprzez zastosowanie wysokiej roślinności zostanie zminimalizowany hałas. Oprócz funkcji retencyjnych ideą tego terenu jest stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom – miejsca spotkań, spacerów lokalnej społeczności, stworzenia dla nich miejsc odpoczynku i rekreacji oraz jednocześnie miejsca pełniącego funkcję edukacyjną. Projekt ten ma również na celu podniesienie poziomu zagospodarowania terenów zieleni i ich jakości w okolicy. Teren ten będzie miał udział w kształtowaniu struktury funkcjonalno – przestrzennej terenów zieleni miasta Wałbrzycha.

Zagospodarowanie terenu w Wałbrzychu, część działki nr ew. 247/12, część działki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgórze

Istniejące zagospodarowanie obszaru projektowego

Obszar projektowy złożony z dwóch części działek o łącznej powierzchni 1279,87 m2, położony w bardzo bliskiej odległości ulicy Niepodległości 11. W sąsiedztwie znajdują się dwa budynki dwukondygnacyjne. Budynek Żłobka Samorządowego nr. 3 oraz budynek mieszkalny z funkcją usługową na parterze. Otoczenie obszaru charakteryzuje się dużym stopniem zazielenienia. Na powierzchni objętej opracowaniem obszar zazielenienia jest bardzo mały i wynosi 107,37 m2. Resztę obszaru działki stanowią dwie płyty betonowe o łącznej powierzchni 105,73 m2 oraz powierzchnia żwirowo-gruntowa . Obszar jest zamknięty od strony północno-wschodniej murkiem oporowym, rozpoczynającym się od ciągu dziewięciu stopni zlokalizowanym przy budynku mieszkalnym z funkcją usługową w parterze. Od strony południowo-zachodniej działka styka się z ciągiem pieszym , natomiast od strony południowo-wschodniej i północno-zachodniej z działką nr 247/9 oraz działką 246/4. Na obszarze opracowania istnieje uzbrojenie terenu. Znajdują się tu: sieci wodne, instalacja kanalizacji sanitarnej oraz instalacja kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetyczne i przewód telekomunikacyjny.

Charakterystyka obiektu – ogólny opis ideowy

Głównym założeniem jest podział terenu opracowania na 2 części. Część utwardzona płytą ażurową z zielenią – placyk przed istniejącym budynkiem znajdującym się na działce 247/9. Oraz część zielona – z zaprojektowanym parkiem do użytku ogólnodostępnego.

Zagospodarowanie terenu w Wałbrzychu, działki nr ew. 279/37, 279/24, 279/26, 279/34, 808, obr. nr 33 Podgórze

Istniejące zagospodarowanie obszaru projektowego

Obszar objęty opracowaniem składa się z 5 dzialek o łącznej powierzchni 4567,02 m2 , pod którym przebiega podziemne koryto rzeki Pełcznicy . Położony pomiędzy dwoma ulicami: Niepodległości oraz Piotra Skargi. Obszar charakteryzuje się dobrym stopniem zazielenienia, którego powierzchnia wynosi 2183,87m2 . Na jego krańcu od strony północnej występuje niewielka grupa drzew w ilości. Na środku obszaru, przed przystankim auutobusowym znajduje się przejście dla pieszych, przez ulicę Niepodległośi. Od przystanku autobusowego w stronę budynku nr. 39 prowadzą stopnie z popękanych płyt betonowych. Na działce nie występują sprecyzowane ciągi piesze z wyjątkiem wspomnianych wcześniej schodów. W granicy opracowania znajduje się budynek nr. 16. Na obszarze opracowania istnieje uzbrojenie terenu. Znajdują się tu: sieci wodne, instalacja kanalizacji sanitarnej oraz instalacja kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetyczne i przewody telekomunikacyjne.

Charakterystyka obiektu – ogólny opis ideowy

Duży obszar, składający się z kilku działek, zaprojektowano w głównej mierze jako park. W części niezbędnej teren utwardzono płytą ażurową z zielenią – są to dojścia, placyk oraz schodki. W obszarze opracowania przewidziano miejsce utwardzone pod śmietniki – nawierzchnią mineralną typu np. hansegrand. Dodatkowo w granicy opracowania zaprojektowano plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Na pozostałym terenie zaprojektowano park.

Zagospodarowanie terenu w Wałbrzychu, działki nr ew. 490/1, obr. nr 33 Podgórze

Istniejące zagospodarowanie obszaru projektowego

Obszar charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią zieloną, która wynosi 1533,34 m2 I jest równocześnie niemal powierzchnią całego obszaru . Działka styka się z ciągiem pieszym od strony południowo-zachodniej, natomiast od strony północno-wschodniej większą jej część pokrywają drzewa, a do jej granicy przylegają ogródki działkowe Na działce nie ma sprecyzowanych ciągów pieszych ani parkingów samochodowych. Za jej granicą w południowej części znajduje się przystanek autobusowy, natomiast od strony zachodniej przez ulicę niepodległości prowadzi przejście dla pieszych w sąsiedcwie którego zlokalizowane jest stanowisko z pojemnikami na śmieci. Na obszarze opracowania istnieje uzbrojenie terenu. Znajdują się tu: rzeka Pełcznica – rzeka płynąca pod ziemią, sieci wodne, sieć kanalizacji deszczowej, przewód elektroenergetyczny oraz przewód telekomunikacyjny.

Charakterystyka obiektu – ogólny opis ideowy

Obszar opracowania prawie ze względu na obecne zagospodarowanie charakteryzujące się wysokim stopniem zadrzewienia oraz prawie 100% obszarem występowania trawy, zostaje zaprojektowany jako park.

Zagospodarowanie terenu w Wałbrzychu, część działki nr ew. 116/7, obr. nr 35 Rusinowa

Istniejące zagospodarowanie obszaru projektowego

Działka o powierzchni 2011,38 m2 położona w bezpośrednim sąsiedctwie dużego budynku mieszkalnego o charakterze galeriowym. Obszar charakteryzuje się dobrym stanem zazielenieania, którego powierzchnia wynosi 1426,41 m2. Działka nie posiada sprecyzowanych ciągów pieszch a ich funkcję pełnią ,,wydeptane” ścieżi. Na terenie opracowania znajduje się zaniedbane i nieużytkowane boisko. W granicy opracowania od części południowej znajduje się wiele drzew. Obszar nie posiada również określonego miejsca składowania odpadów stałych; pojemniki na śmieci stoją przy chodniku wzdłóż ulicy Świdnickiej. Na obszarze opracowania istnieje uzbrojenie terenu. Znajdują się tu: sieci wodne i przewód telekomunikacyjny.

Charakterystyka obiektu – ogólny opis ideowy

Na terenie opracowania wyznaczono 2 miejsca na składowanie odpadów, wygodne, obrośnięte zielenią i łatwo dostępne. Śmietniki przeniesiono z miejsca w których obecnie one się znajdują – z chodnika wzdłuż ulicy Świdnickiej. Dojście do budynku mieszkalnego zostalo utwardzone płytą ażurową z zielenią – tworząc mały placyk. Pozostałą część opracowania projektuje się jako park.

Przewiń na górę