• Nazwa: Opracowanie kompleksowych wielobranżowych koncepcji poszerzenia / rozbudowy Cmentarza Grębałów oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury na istniejącej części Cmentarza Grębałów
 • Inwestor: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
 • Zakres: Projekt koncepcyjny wielobranżowy, uzgodnienia, kosztorysy
 • Adres inwestycji: Cemnatrz Grębałów w Krakowie
 • Dane: Powierzchnia: 26 ha

Opis koncepcji

Idea koncepcji

Trzon koncepcji stanowią dwie osie prowadzące od wejścia głównego, poprzez teren projektowany do głównych dwóch alei cmentarza istniejącego. Powstała kompozycja składa się z kwater prostokątnych wzdłuż ogrodzenia oraz trapezoidalnych w wewnętrznej części. Na przecięciu osi przy wejściu głównym zlokalizowano dom przedpogrzebowy o trójkątnym rzucie. Wzdłuż południowego ogrodzenia zaprojektowano podłużny zbiornik retencyjny – rów.

Nasyp zagospodarowano kolumbariami zlokalizowanymi po obu stronach skarpy. Zakłada się wykonanie tunelu w nasypie łączącego część istniejącą oraz rozbudowywaną, a na szczycie nasypu projektuje się alejkę widokową.

Wejścia na cmentarz, komunikacja

Zaprojektowano 3 wejścia na cmentarz i 1 zjazd dla samochodów:

 • wejście główne – od strony skrzyżowania ul. Darwina oraz ul. Kocmyrzowskiej (brama przesuwna 5 m + furtka 1,2 m)
 • wejście południowe – od ul. Darwina przy nasypie (brama przes. 4 m (opcjonalnie) + furtka 1,2 m)
 • wejście północne – od ul. Kocmyrzowskiej (brama przesuwna 4 m + furtka 1,2 m)
 • zjazd dla samochodów – od ul. Darwina, (brama przesuwna 5 m + furtka 1,2 m)

Część rozbudowywaną połączono w dwóch miejscach z cz. istniejącą – na przedłużeniu głównych alejek cz. istniejącej.

Alejki

Aleje główne szerokości 7m w formie utwardzenia szerokości 5m obsadzanego obustronnie pasami zieleni szerokości 1 m (zieleń zgodnie z branżą architektury zieleni). Pasy zieleni podzielone, zapewniające dogodne dojście z praktycznie z każdego miejsca alejki na każde miejsce na kwaterze. W pasach zieleni zlokalizowano ławki i lampy. Utwardzenie wykonane z nawierzchni asfaltowej, alejki boczne szerokości 2,5 m z nawierzchni asfaltowej Przed kolumbariami utwardzenia szerokości 4 m z nawierzchni asfaltowej. W alejkach zaprojektowano odwodnienie utwardzeń liniowe z korytkami odwadniającymi z zagłębionej kostki.

Projektowane ogrodzenie

Projektuje się ogrodzenie z gabionów wypełnionych kamieniami tworzących słupy szerokości 1 m poprzedzielane siatką systemową ze stali nierdzewnej zespoloną z słupami. Powyżej przedstawiono rysunek koncepcyjny ogrodzenia z bramą i furtką.

Projektowane bramy

Projektuje się bramy przesuwne z przeciwwagą. Do bram doprowadzono zasilanie – sterowanie bramami. Bramy w konstrukcji: główne profile stalowe prostokątne 10×10 cm o wysokości 200 cm. Pionowe profile wypełniające prostokątne 2×2 cm.

Projektowane furtki

Projektuje się furtki z patentem. Furtki w konstrukcji i formie zbliżonej do konstrukcji bramy przesuwnej.

Nasyp

Zakłada się zagospodarowanie nasypu obustronnie wolno stojącymi segmentami kolumbariów. Woda z nasypu spływa swobodnie pomiędzy słupami fundamentowymi kolumbariów, nie powodując ich degradacji. Wzdłuż korony nasypu ścieżka widokowa szerokości 3 m dostosowana dla osób niepełnosprawnych z obustronnymi ławkami ustawionymi w szpalerze zieleni. Skarpy nasypu zagospodarowano zielenią zgodnie z rysunkiem architektury zieleni.

W części nasypu planuje się pozostawienie istniejącej zieleni wysokiej, dębów o wysokich walorach środowiskowych. Zgodnie z inwentaryzacją zieleni.

Nasyp w południowej części, poprzez projektowany tunel, łączy część istniejącą z projektowaną, zgodnie z wymaganiami miejscowego planu. Dodatkowo w północnej części zakłada się deniwelację obszarów po nasypie kolejowym, od miejsca gdzie przebiega główna aleja w kierunku północy – w miejscu alejki będącej przedłużeniem nasypu z rzędem segmentów obustronnych kolumbariów.

Tunel

W nasypie zaprojektowano tunel na głównej alejce od strony południowej. Tunel zaprojektowano w tradycyjnej, łukowej formie z prefabrykatów betonowych. Szerokość tunelu to 717 cm, a wysokość w świetle to 413 cm. W tunelu przebiega odwadniana liniowo alejka. Tunel jest oświetlany światłem z lamp znajdujących się w jego pobliżu.

Kwatery

Projektuje się dwa rodzaje kwater – kwatery z tradycyjnymi miejscami grzebalnymi oraz kwatery – powierzchnie na urny ziemne. Kwatery na urny ziemne lokalizuje się w kwaterach, w których znajduje się duża ilość dębów o wysokich walorach krajobrazowych. Dodatkowo np po koncepcyjnym etapie projektowania należy rozważyć umiejscowienie urn ziemnych na obszarach mogących podlegać podciąganiu wody w bezpośrednim otoczenia zbiornika retencyjnego. Kwartery w których występują bardzo ostre kąty, ich trójkątne zakończenia przewidziano na wykonanie klinów zieleni zgodnie z branżą architektury zieleni.

Dom przedpogrzebowy

Program funkcjonalny

Program funkcjonalny domu przedpogrzebowego obejmuje: salę pożegnań, zaplecze (pomieszczenia sanitarne, przygotowania zwłok, magazynowe), toaletę zewnętrzną dla odwiedzających oraz garaż na meleksy opisane jako pom. magazynowe.

Forma architektoniczna

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rzut na planie trójkąta o wymiarach 28 x 28 x 19 m. Dach płaski, wysokość do attyki – 5,0 m. Wykończenie budynku jako elewacja wentylowana z okładzinami z płyt betonowych UHPC lub GRC w kolorze szarym. Stolarka okienna w formie smukłych okien wys. 4,5 m nadających bryle wyniosłego nieco monumentalnego charakteru.

Konstrukcja

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej – posadowiony na ławach fundamentowych, ściany murowane, stropodach wykonany z prefabrykowanych płyt kanałowych.

Instalacje

Projektuje się przyłącze do instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej. Przewiduje się przyłącze do sieci ciepłowniczej. Na dachu obiektu panele fotowoltaiczne w ilości 32 szt., o mocy 440 W (łączna moc 14 080 W). Więcej informacji dot. branży instalacji przestawiono w części opisowej branży elektrycznej oraz sanitarnej.

Kolumbaria

Zaprojektowano kolumbaria w formie modułów 4 m x 0,8 m. Zaprojektowano 2 rzędy segmentów kolumbariowych zlokalizowanych po obydwu stronach nasypu, wzdłuż jego krawędzi. Dodatkowo zaprojektowano rząd dwustronnych segmentów kolumbariowych na alejce wykonanej w obrysie zniwelowanego przedłużenia nasypu. Ponadto zlokalizowano kolumbaria wokół domu przedpogrzebowego, tworzące wrażenie zamkniętego placu kolumbariowego. Forma architektoniczna przedstawiona w cz. rysunkowej opracowania.

Poniżej zestawienie lokalizacji kolumbariów:

 • KOL1 – KOLUMBARIA W NASYPIE

ilość segmentów: 51

ilość nisz: 1020

 • KOL2 – KOLUMBARIA WOKÓŁ PLACU

ilość segmentów: 15

ilość nisz: 300

 • KOL3 – KOLUMBARIA WZDŁUŻ NASYPU

ilość segmentów: 10

ilość nisz: 200

Zbiornik retencyjny

Zaprojektowano zbiornik retencyjny w formie rowu zlokalizowanego wzdłuż południowego ogrodzenia. Krawędź zbiornika zabezpieczona odgradzająca zielenią, zlokalizowaną w szpalerze zieleni o szerokości 1m, uniemożliwiającą swobodne przedostanie się do zbiornika. Zbiornik porośnięty zielenią deszczową – wspomagającą retencję wód. Zieleń wg projektu branży zieleni. Objętość zbiornika wynosi 530 m3.Więcej informacji dot. projektowanego zbiornika przedstawiono w cz. branży instalacji sanitarnych.

Mała architektura

Proponuje się wykonanie małej architektury w formie klasycznej będącej połączeniem drewna oraz stali. Mała architektura powinna cechować się dużą trwałością i stabilnością. Kształty małej architektury powinny być geometryczne i prostokątne. Wszystkie elementy małej architektury powinny do siebie pasować, powinny być stylistycznie powiązane oraz posiadać wspólne materiały/wykończenia.

Materiały wykorzystane w małej architekturze to:

 • Drewno – gatunku trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne po odpowiednim zabezpieczeniu. Kolor wykończenia – kolory odcienie ciemnego brązu.
 • Stal – Stal malowana proszkowo, kolor grafitowy

Ławki

Projektuje się ławki z oparciem, będące połączeniem elementów drewnianych oraz stalowych. Zakłada się oszczędność w formie, prostotę i minimalizm. Przewiduje się wykonanie stalowej konstrukcji/podstawy/cokołu oraz drewnianego siedziska i drewnianego oparcia.

Śmietnik

Śmietniki są zlokalizowane tylko na placach wejściowych oraz obok domu przedpogrzebowego. Projektuje się śmietniki wolno stojące z daszkiem. Projektuje się obudowę śmietnika drewnianą, prostą w formie, geometryczną/prostokątną w przekroju oraz wkład z daszkiem (z elementów stalowych).

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery są zlokalizowane tylko na placach wejściowych. Projektuje się je jako podłużne elementy, usytuowane równolegle do ściany nasypu oraz ściany ogrodzenia. Projektuje się je jako połączenie elementu drewnianego oraz stalowego. Ze względu na małą dostępność rynkową gotowych produktów odpowiadających wytycznym, dopuszcza się wykonanie stojaków tylko z elementów stalowych. Stojaki powinny cechować się prostotą oraz geometrycznymi/prostokątnymi formami.

Zieleń

Na projektowanym terenie znajduje się kilkaset drzew. Większość przewiduje się do wycinki za wyjątkiem kilkudziesięciu dębów – drzew cechujących się wysokimi walorami krajobrazowymi. Koncepcje zagospodarowania zieleni zaprojektowano tak aby zminimalizować konieczność opieki i utrzymania.

Poniżej wyszczególniono najważniejsze miejsca zagospodarowane zielenią urządzoną:

 • Zieleń wysoka odgradzająca wzdłuż północnego ogrodzenia (zgodnie z MPZP)
 • Zieleń niska wzdłuż południowego ogrodzenia pomiędzy (MPZP ogranicza wysokość zieleni ze względu na pas ochronny linii energetycznej)
 • Zieleń zagospodarowana na skarpach nasypu
 • Zieleń urządzona wzdłuż dwóch głównych alejek
 • Zieleń urządzona w połączeniu z ogrodami deszczowymi na projektowanym zbiorniku retencyjnym – rowie.
 • Zieleń urządzona w formie zielonych klinów na zakończeniach ostrych trójkątnych kwartałów.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie architektury zieleni przedstawiono w części branży zieleni oraz inwentaryzacji zieleni.

Analiza pod kątem zastosowania infrastruktury zielono niebieskiej

Teren cmentarza nie pozwala na pełne zastosowanie infrastruktury niebieskiej. Zdecydowano się w głównej mierze na zagospodarowanie wody – kierunkowe przekierowanie w jedno miejsce – do projektowanego zbiornika retencyjnego. Projektowany zbiornik jest głównym i w zasadzie jedynym miejscem infrastruktury zielono niebieskiej. W obrębie zbiornika zaprojektowano zieleń deszczową. Pozostała część cmentarza została głównie przewidziana na miejsca grzebalne. Zieleń wysoką i niską zaprojektowano w miejscach w których jest to konieczne – jako bariery ochronne wzdłuż ogrodzeń, podkreślenie głównych ciągów komunikacyjnych oraz w miejscach, które ze względu na układ trudno wykorzystać pod urządzenie miejsc grzebalnych. Zrezygnowano z miejscowych ogrodów deszczowych, muld i zagłębień retencyjnych ze względu na brak dostępnego miejsca i brak argumentów przemawiających za zastosowaniem tego typu rozwiązań na terenie cmentarza.

Przewiń na górę