• Nazwa: Wielobranżowa dokumentacja budowlano-wykonawcza przebudowy Rynku w Baranowie Sandomierskim
  • Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski
  • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
  • Adres inwestycji: Rynek w Baranowie Sandomierskim
  • Dane o budynku: Powierzchnia: 5227,5 m2

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa Rynku w Baranowie Sandomierskim polegająca na wymianie nawierzchni rynku, budowie fontanny typu „dry plaza” i przebudowie małej architektury, oświetlenia i sieci energetycznej oraz przeniesieniu (lokalizacji) studni zdrojowej wraz z zadaszeniem.

Istniejący stan zagospodarowania terenu i najbliższego otoczenia

Na rynku znajduje się budynek informacji turystycznej o powierzchni zabudowy 48,7 m2. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, wysokości 5 m, kryty dachem wielospadowym. W północno – wschodniej części znajduje się asfaltowy parking na 10 miejsc, utwardzenia w obrębie rynku w formie pasa przechodzącego po przekątnej rynku od ul. Okulickiego do ul. Fabrycznej oraz ścieżki z kostki betonowej. Od wschodniej oraz południowej strony znajdują się parkingi na 18 miejsc. Od strony ul. Kościuszki znajduje się fontanna otoczona zagłębieniem oraz ławkami wbudowanymi w posadzkę, a od strony północnej studnia zdrojowa z zadaszeniem w postaci wiaty. Dodatkowo na rynku znajdują się ławki żeliwne z elementami drewnianymi, kosze na ścieci metalowe lub z tworzywa sztucznego, słupy oświetleniowe żeliwne w stylu historyzującym.

Planowane rozbiórki

Projekt zakłada rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania oraz wycinkę drzew, co zaprezentowano graficznie na rysunku nr A03. Planuje się: likwidację fontanny, pomnika, masztu flagowego, ławek, słupów oświetleniowych, koszy na śmieci, tablic, kwietników. Planuje się także rozbiórkę i przeniesienie w inne miejsce studni zdrojowej, obiektu gastronomicznego (przeniesienie wg odrębnego opracowania) i przeniesienie ławki niepodległości. W tym celu prace rozbiórkowe należy przeprowadzić w sposób nienaruszający tych obiektów, a na czas budowy uzgodnić miejsce ich przechowania. Podczas przeniesienia obiektów należy przeanalizować istniejące posadowienie i wykonać bliźniacze.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Koncepcja projektowa

Założeniem projektowym było stworzenie rynku składającego się z dwóch przestrzeni – reprezentacyjnej i rekreacyjnej. Część reprezentacyjna to płyta rynku z miejscem do organizacji imprez masowych, pomnikiem (wg odrębnego opracowania), masztami flagowymi (wg odrębnego opracowania) i ławką niepodległości. Część rekreacyjna umieszczona w zieleni, z urządzeniami zabawowymi i małą gastronomią. Płytę rynku stanowi prostokąt o wymiarach 60,32 x 33,43 m ustawiony symetrycznie względem osi istniejącego budynku informacji turystycznej. W południowej i wschodniej części zieleń pełni funkcje rekreacyjne, przeszyta jest ścieżkami szerokości 2 m biegnącymi w głównych osiach komunikacyjnych oraz kompozycyjnych. Południowo – wschodni narożnik płyty rynku wysunięto, tworząc plac kameralny otoczony ławkami, ze studnią zdrojową w centrum tego placu. Płyta rynku odseparowana jest od dróg wojewódzkich (od strony północnej i zachodniej) pasami zieleni o szerokości ok. 3,5 – 5,5 m, mieszczącymi zieleń ozdobną kwiatową oraz oświetlenie rynku i ulic. Wzdłuż ulic przewidziano opaskę szerokości 50 cm w miejscach, gdzie nie ma przewidzianych innych utwardzeń. Przejścia dla pieszych w miejscach zgodnych z oznaczeniami na rzucie zagospodarowania, ujęte zostały także w odrębnym projekcie drogowym. Wszystkie skrzyżowania między ścieżkami oraz płytą rynku posiadają zaokrąglone narożniki o promieniu zaokrąglenia 1,5 m. Na płycie rynku przewidziano miejsce na pomnik (w osi ulicy Zamkowej), scenę (od strony północnej) oraz fontannę typu dry plaza w centralnej części założenia. Rysunek posadzki to siatka 24 kwadratów 8 x 8 płyt rozmieszczonych w centralnej części rynku, w symetryczny sposób. Utwardzenia wykonane z płyt betonowych, rysunek posadzki utworzony wyłącznie poprzez użycie płyt w innym kolorze.

Przewiń na górę