• Nazwa: Projekt budowy schodów widokowych i zagospodarowania terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego w Kaliszu
  • Inwestor: Miasto Kalisz
  • Zakres: Opinia geotechniczna, projekt koncepcyjny
  • Adres inwestycji: Schody widokowe, działka nr ew. 5/1, 7,14,15 – obr. 034 Śródmieście 1
  • Dane o obiekcie: Długość schodów: 31,86 mb, ilość stopni: 8

Opis koncepcji

Opis zagospodarowanie terenu

Istniejący stan zagospodarowania działki i najbliższego otoczenia wraz z analizą przepływów

rzeki. Obszar objęty inwestycją stanowi pas brzegowy po wschodniej i zachodniej stronie rzeki Prosny.

Strona wschodnia

Stanowi granicę Parku Miejskiego Miasta Kalisza. Obszar przylega do Mostu Teatralnego. Teren posiada utwardzenie, w postaci betonowej skarpy wzmacniającej. Szata roślina ogranicza się wyłącznie do niskich krzewów, traw i jednego młodego, średnio-wysokiego drzewa liściastego. Pas nadrzeczny ogrodzony został stalową balustradą. Teren przy pasie stanowi chodnik z wylewki betonowej. Obszar oświetlony jest za pomocą latarni parkowych. Wyznaczony pod zabudowę schodów obszar działki nie posiada uzbrojenia terenu w postaci linii instalacyjnych.

Strona zachodnia

Obszar stanowiący część widokową terenu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, przylega

bezpośrednio do Mostu Teatralnego. Pas brzegowy posiada powierzchnię nieutwardzoną. W obszarze południowym zawiera schody skarpowe, należące do architektury Teatru. Pas przybrzeżny oddzielony jest od chodnika historyczną ażurową balustradą, stanowiącą granicę między Teatrem a rzeką. Przy pasie przybrzeżnym znajduje się chodnik z kostki brukowej. Obszar oświetlony jest przez latarnie oraz iluminację Teatru. Szata roślina ogranicza się wyłącznie do niskich krzewów i roślin wodnych w postaci traw. Wyznaczony pod zabudowę obszar działki nie posiada uzbrojenia terenu w postaci linii instalacyjnych.

Rzeka prosna

Obszar rzeki o regularnej linii brzegowej zwężającej się w kierunku północny. Minimalna szerokość rzeki dla obszaru wschodniego wynosi ok. 23,7 m, a dla obszaru zachodniego ok. 27,2 m. Nurt rzeki skierowany jest w stronę północną. Stan wód w I kwartale 2020 roku wynosił 102,40 m n. p. m. Obszary rozpatrywanych działek nie są narażone na występowanie powodzi. Rzędna stanu wód analizowanego obszaru wg mapy zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 10 lat (Q=10%) wynosi nie więcej niż 102,72 m n. p. m. Rzędna stanu wód analizowanego obszaru wg mapy zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat (Q=1%) wynosi nie więcej niż 103,08 m n. p. m.

Koncepcja zagospodarowania terenu

Obiekty budowlane

W dokumentacji przedstawiono trzy możliwości projektowe schodów widokowych po wschodniej i

zachodniej stronie rzeki Prosny. Schody w konstrukcji żelbetowej zlokalizowane zostały w przestrzeni linii brzegowej oraz na niewielkim obszarze poza skarpą brzegową wg rys. A02.

Utwardzenia

Na rozpatrywanym obszarze zaprojektowano utwardzenia z płyt betonowych (alternatywnie wylany beton chodnikowy) – część wschodnia oraz z istniejącej kostki brukowej – część zachodnia.

Zieleń

Na rozpatrywanych obszarach przewidziano zieleń zlokalizowaną między bryłami schodów widokowych, tożsamą z zielenią parkową Parku Miejskiego oraz dopasowaną do warunków wodnych panujących w linii brzegowej rzeki. Uwaga: Na etapie budowlanym i wykonawczym należy zaproponować charakterystyczne gatunki krzewów i traw wraz z dokładną lokalizacją nasadzeń.

Ogrodzenia

W części wschodniej i zachodniej istnieją ogrodzenia terenu wykonane w postaci stalowych balustrad.

Projekt przewiduje zachowanie balustrad z wyjątkiem bezpośrednich wejść na schody.

Na szczególną uwagę zasługują ażurowe balustrady w części zachodniej. Stanowią historyczne

oddzielenie Teatru od rzeki. Uwaga: na etapie budowlanym i wykonawczym należy przeprowadzić dokładna analizę lokalizacji balustrad i szczegółowo zaprojektować rozbiórkę balustrad historycznych w miejscach wejścia na schody.

Oświetlenie

Oświetlenie schodów zapewnione zostanie pośrednio przez istniejące oprawy oświetleniowe uliczne i

iluminację Teatru. Jako dodatkowe oświetlenie zaprojektowanych terenów zieleni, przewidziano oświetlenie o charakterze podkreślającym, opisane w części koncepcyjno – technicznej opisu.

Uwaga: na etapie budowlanym należy dokładnie przeanalizować potrzebę dodatkowego oświetlenia. Rozwiązania należy skonsultować z Inwestorem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Opis koncepcyjny funkcjonalno – technologiczny

Opis koncepcji obiektu budowlanego

Obiekt schodów widokowych zaprojektowany został w trzech koncepcjach funkcjonalno –

kompozycyjnych. Każda z propozycji zlokalizowana została na skarpach przybrzeżnych, w miejscach

wyznaczonych przez wytyczne inwestycji. Schody utworzone po obydwóch stronach Mostu Teatralnego stwarzają połączenie przestrzenne na linii schody – most – schody i tym samym podkreślają znaczenie przeprawy przez rzekę Prosnę. Po stronie wschodniej linia brzegowa została podzielona dwiema bryłami schodów, z kolei po stronie zachodniej – trzema. Szerokość bryły i odległości między osiami centralnymi poszczególnych form schodów, dobrane zostały tak, aby stworzyć modułowość i powtarzalność z istniejącymi schodami przy Teatrze. Schody widokowe zaprojektowano w taki sposób, aby pełniły funkcję przestrzeni integrującej mieszkańców. Zabieg utworzenia na schodach miejsc siedzących w postaci częściowo – amfiteatralnej, umożliwia zaproponowanie mieszkańcom strefy odpoczynku, co poskutkuje stworzeniem efektu gromadzenia się użytkowników nad terenami rzecznymi – obszarami wymagającymi stopniowej rewitalizacji i włączenia do użytku miejskiego. Schody zaprojektowane zostały w taki sposób, aby ukierunkować oś widokową użytkowników w stronę przeciwległych linii brzegowych, stwarzając widoki na miasto i Teatr oraz na zieleń brzegową rzeki Prosny i Parku Miejskiego. Kontekst historyczny determinuje częściowo założenia kompozycji i detali nowo-projektowanych obiektów. Schody zaprojektowane zostały w takim układzie kompozycyjnym i w takiej formie, aby nie zakłócić układów urbanistycznych i historycznych linii zabudowy. Swoją geometrią, skalą i proporcjami nawiązują do schodów zlokalizowanych przy teatrze, a swoją lokalizacją (schody od strony Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego) kompozycyjnie twarzą wewnętrzny, przybrzeżny plac przed teatrem, otwierający widok na budynek. Każda z koncepcji utrzymuje harmonię z pobliską zabudową – nie dominuje nad obszarem rzecznym. Zaprojektowana forma schodów z częściowym charakterem amfiteatralnym, używana już za czasów Starożytnej Grecji na skarpach ziemnych, w tym wypadku stanowi połączenie historycznych rozwiązań układów zagospodarowania skarp dla użytku mieszkańców z subtelną dozą nowoczesności – rozwiązanie znane i i pożądane w procesie zrównoważonego rozwoju. Forma schodów w sposób prosty i z najwyższym poszanowaniem obiektu Teatru, została wpisana w neorenesansowy charakter budynku. Każda z koncepcji schodów zaprojektowana została tak, aby umożliwić montaż siedzisk na amfiteatralnych półkach oraz – po wschodniej części założenia – zapewnić dodatkowe betonowe zagłębienia w stopniach, wykorzystane do nasadzeń.

Koncepcja nr 1

Koncepcja opiera się na połączeniu ze sobą form poszczególnych brył schodów widokowych przy pomocy betonowej kładki – traktu, będącej częścią monolitu bryły. Zabieg ten umożliwia użytkownikom na swobodne przejście z jednej części schodów, na drugą. Rozwiązanie pozwala na zagospodarowanie skarpy zielenią oraz utworzenie dodatkowych siedzisk. Charakterystycznym elementem koncepcji są stopnie. Każdy ze stopni posiada spadek w stronę centralną schodów. Rozwiązanie takie łagodzi formę schodów i w

nowoczesny sposób kształtuje geometrię.

Koncepcja nr 2

Koncepcja stanowi uproszczoną pierwszą wersję projektu. Koncepcja zakłada wszystkie z poprzednich założeń z wyłączeniem spadków na stopniach. Koncepcja przedstawia formę schodów w sposób bardziej tradycyjny.

Koncepcja nr 3

Koncepcja stanowi uproszczoną wersji drugiego projektu. Koncepcja zakłada wszystkie z poprzednich

założeń z wyłączeniem spadków na stopniach oraz łącznika między poszczególnymi schodami. Wersja ta stanowi przykład tradycyjnych schodów skarpowych z minimalną dozą nowoczesności, w postaci części amfiteatralnej.

Opis funkcjonalności

Wszystkie koncepcje zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający bezproblemowy dostęp do schodów dla osób młodszych i starszych. Każda bryła schodów posiada wygodne stopnie o szerokim biegu (150 cm) oraz wyposażona jest w stalową balustradę bezpieczeństwa. Betonowy trakt schodów, zabezpieczony został bliźniaczą balustradą. Ze względu na różnicę poziomów poszczególnych form schodów oraz na chęć zachowania tej samej liczby stopni, trakty zaprojektowano o nachyleniach nieprzekraczających 1%. Umożliwia to bezproblemową komunikację nawet dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Każde z siedzisk amfiteatralnych dostępne jest bezpośrednio z poziomu stopni wejściowych. Zabieg taki pozwala na prostą komunikację na schodach. Dodatkowo siedziska zlokalizowane na trakcie, pozwalają na odpoczynek w centralnej części założenia. Siedziska zaprojektowane zostały na takiej wysokości, aby sezonowe podnoszenie wody, nie skutkowało ciągłymi zalaniami materiału. Uwaga: na dalszych etapach projektu budowlanego i wykonawczego, wymagane jest dokładne zaprojektowanie balustrad ochronnych na schodach i trakcie.

Przewiń na górę