• Nazwa: Konkurs architektoniczny na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Sztuki i Miejskiego Centrum Kultury
  • Inwestor: Miasto Gorzów Wielkopolski
  • Zakres: Projekt konkursowy
  • Adres inwestycji: Gorzów Wielkopolski
  • Nagroda: Wyróżnienie
  • Współpraca: Studio Fikus

IDEA, ANALIZY I DECYZJE URBANISTYCZNE W SKALI ŚRÓDMIEŚCIA

Spoglądając na minimalny zakres opracowania niniejszego konkursu uznaliśmy, że aby móc lepiej odpowiedzieć na postawione zadania, szczególnie w zakresie urbanistycznym należy spojrzeć na cały obszar historycznego Śródmieścia na prawym brzegu Warty do ulic W. Jagiełły- J. Wybickiego. Wizyta w Gorzowie w terenie nasunęła następujące spostrzeżenia: – rozbudowany układ komunikacji kołowej, który rozcina serce miasta w samym jego środku (Przestrzeń Staromiejska z gotycką Katedrą z XIII wieku) w dwóch kierunkach: wschodnio-zachodnim – ulica generała W. Sikorskiego oraz północno-południowym – ulica Chrobrego i i Most Staromiejski. – zdegradowaną, niekompletną tkankę struktury zabudowy będącą konsekwencją zniszczeń wojennych oraz złych decyzji związanych z odbudową miasta. – rozerwany system zieleni okalającej Stare Miasto od północy będący pokłosiem. Zieleń parkowa stanowiąca niegdyś chlubę Gorzowa i ciągnąca się ze wschodu na zachód jest zaburzona przez 3 kolejne elementy układu drogowego: bardzo intensywne skrzyżowanie ulic Chrobrego – W. Jagiełły i J. Wybickiego, fragment ulicy Hawelańskiej wpadający w Jagiełły oraz odcinek ulicy zabytkowej razem ze zjazdem w ulicę Dzieci Wrzesińskich z ulicy W. Jagiełły. Wymienione elementy skutecznie niszczą historyczny układ zieleni miejskiej okalający Śródmieście od północy blokując połączenie z atrakcyjnym parkiem Wiosny Ludów zlokalizowanym po stronie zachodniej. – zdegradowaną przestrzeń wraz z budynkiem na zachód od skrzyżowania ulic Wybickiego-Chrobrego, która mogłaby stać się częścią Parku Wiosny Ludów, jego wejściem od strony wschodniej podkreślonym przez nowy obiekt o funkcji rekreacyjno-usługowej. Idea – maksymalne uwolnienie obszaru śródmieścia z ruchu kołowego – przywrócenie przestrzeni miejskiej ludziom Wnioski i decyzje: – wytworzenie deptaku Sikorskiego według projektu przeznaczonego do realizacji i udostępnionego w materiałach konkursu. – ograniczenie ruchu kołowego z kierunku lewobrzeżnego miasta w stronę Rynku do jednokierunkowej ulicy i dalej tunelu pod rynkiem z możliwością zjazdu na wielopoziomowy parking podziemny (przewidziany pod zabudową kwartału), – przebudowa skrzyżowania ulic J. Wybickiego – B. Chrobrego – W. Jagiełły. Ulica Chrobrego ograniczona do jednokierunkowego przejazdu pod Rynkiem z możliwością zjazdu na wielopoziomowy parking podziemny i dalej wpadającego w ulicę Jagiełły (prawoskręt) oraz jednokierunkowego odcinka drogi wewnętrznej (po zjeździe z ulicy J. Wybickiego) przechodzącego w ulicę Pocztową (drogi wewnętrzne obsługujące kwartały śródmiejskie w obszarze: Chrobrego – Stara – Pocztowa – Sikorskiego. Ulica Wybickiego-Jagiełły przejmuje rolę pierwszej obwodnicy wzdłuż obszaru Śródmieścia, – powiązanie zieleni parków miejskich okalających stare miasto poprzez ograniczenie ruchu kołowego wzdłuż ulicy Chrobrego oraz likwidację odcinka ulicy Hawelańskiej oraz fragmentów ulic Zabytkowej i Dzieci Wrzesińskich, – modernizacja zielonego skweru poprzedzającego teren inwestycji od północy. Przestrzeń ta staje się przedpolem ważnych instytucji (MOS i MCK) oraz istotnym elementem pomiędzy Parkiem Wiosny Ludów, a dalszą strukturą zieleni ciągnącej się wzdłuż zabytkowych murów miejskich, – przywrócenie przestrzeni Rynku Staromiejskiego, – oddanie połowy Mostu Staromiejskiego ludziom, rowerzystom, mieszkańcom miasta i przedłużenie tego ciągu dalej na północ w kierunku katedry przez zdegradowany kwartał (obecnie rozcięty arterią komunikacji kołowej – ul. Chrobrego). Szczególność tego miejsca polega na tym, że znajduje się on na osi Mostu Staromiejskiego. Kwartał staje się „bramą do salonu miasta”. Konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości architektury (zaburzonej przez Info Glob znajdujący się po przeciwnej stronie Warty). – Powrót do układu historycznego – zabudowa kwartału u zbiegu ulic gen. Sikorskiego (deptak) i Chrobrego. Uznaliśmy, że ta decyzja jest słuszna z uwagi na domknięcie Rynku Staromiejskiego (kontynuacja pierzei wzdłuż deptaka Sikorskiego), zapewnienie nowych atrakcyjnych powierzchni dla funkcji usługowych, kulturalnych, gastronomicznych, itd.; stworzenie 300-400 nowych miejsc parkingowych na kilku poziomach parkingu podziemnego. Podcień w parterze budynku i jego wewnętrzne patio łączą przestrzenie Starego Rynku, deptaku Sikorskiego, Wełnianego Rynku i dalej Pasażu Sztuki między MOS i MCK.

IDEA I DECYZJE W SKALI KWARTAŁU

Zaadaptowanie istniejącego budynku na potrzeby MOS (gabaryty adaptowanego budynku nie pozwalają na zlokalizowanie w nim MCK bez poważnej ingerencji w strukturę konstrukcji). – Lokalizacja nowego budynku MCK jako uzupełnienie działki 1861/1 kontynuujące zabudowę kwartału wzdłuż deptaku Wełniany Rynek oraz ulicy Hawelańskiej/Strzeleckiej, – Utworzenie „Pasażu Sztuki” – wewnętrznej uliczki przecinającej kwartał i wychodzącej na park-plac. W sezonie letnim pasaż integruje obydwie instytucje. Foyer wejściowe budynków otwierają się na pasaż zapraszając przechodniów do swoich wnętrz. – Lokalizacja wejść głównych do budynków ze środka Pasażu Sztuki, – Zapewnienie dojazdów technicznych – dostaw, od północy. Dla MOS w pierwszym module elewacji od strony ul. Chrobrego; dla MCK od ul. Hawelańskiej (wejście techniczne, dostawy i zjazd do garażu), ale bez możliwości przejazdu w kierunku ul. Chrobrego. – Modernizacja skweru poprzedzającego działkę 1861/1 od północy poprzez nadanie mu nowej funkcji widowni pośród zieleni parkowej otwartej na wyjście z Pasażu Sztuki. To miejsce spektakli, koncertów, pikników i innych wydarzeń kulturalnych na świeżym powietrzu.

IDEA I DECYZJE W SKALI ARCHITEKTONICZNEJ

• lokalizacja wejścia ze środka Pasażu Sztuki,

• maksymalne wykorzystanie istniejącej struktury funkcjonalno-konstrukcyjnej,

• wyrównanie poziomu półpiętra w holu wejściowym i adaptacja na potrzeby szatni w parterze i toalet na poziomie -1,

• wykorzystanie obecnego zjazdu do garażu na dodatkową powierzchnię piwnic i piętra oraz nową klatkę schodową o parametrach ppoż.,

• nadbudowa budynku na fragmencie istniejącego dachu parteru (umożliwi to uzyskanie niezbędnych 4m wysokości dla dużej sali wystaw oraz umieszczenie nad nią Galerii Hasiora i sali multimedialnej), oraz pierwszego piętra (potrzeby sali kinowej),

• wykorzystanie wąskich przejść w piwnicy na prowadzenie instalacji, kanałów wentylacyjnych, itd.

• zapewnienie niezależnego dostępu do serwerowni miejskiej (poziom -1) oraz pokoi gościnnych (poziom +2) poprzez klatkę schodową z wejściem bezpośrednio z pasażu, ‒ wykorzystanie obecnego wejścia od strony parku na funkcję kameralnej kawiarni lub punkt informacji miejskiej, MCK:

• lokalizacja wejścia ze środka Pasażu Sztuki, vis-a-vis wejścia do siedziby MOS (poziom posadzki parteru ustalono na rzędnej 26,70m n.p.m.)

• ukształtowanie głównej reprezentacyjnej komunikacji poziomej i pionowej wewnątrz budynku liniowo wzdłuż Pasażu Sztuki (foyer parteru, galerie i schody piętra obsługujące salę widowiskową),

• lokalizacja klubokawiarni od deptaku Wełniany Rynek na narożniku z pasażem,

• poszerzenie Pasażu Sztuki (w sezonie letnim) poprzez otwarcie przestrzeni klubokawiarni i strefy wejściowej MCK (zsuwane ściany szklone). Dzięki temu szerokość pasażu na całej długości powiększa się dwukrotnie integrując poszczególne funkcje. Sala widowiskowa – największa kubatura wewnątrz budynku – zajmuje pierwsze i drugie piętro,

• dojścia techniczne, dostawy oraz obsługa garażu na kondygnacji -1 zlokalizowano od strony parku jako dojazd od ul. Hawelańskiej. W tej strefie zapewniono klatkę ewakuacyjną dla wszystkich kondygnacji oraz windę towarową,

• pracownie oraz strefa administracyjna zajmują trzecie piętro, na którym przewidziano otwarty taras,

• kondygnację -1 zajmuje garaż na 21 aut, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie na gromadzenie odpadów,

• usytuowanie wentylatorowni oraz największych szachtów umożliwia wygodne prowadzenie dużych instalacji dla obsługi sali widowiskowej oraz pozostałych pomieszczeń,

• forma budynku podkreśla gabaryty kwartału. Maksymalną wysokość przyjęto ca. 16,8m (wysokość kalenicy kamienicy przy ul. Wełniany Rynek 16). W tej kubaturze przyjęto 4 kondygnacje naziemne (3x 4,2m + 3,7m)• fasady frontowe kontynuujące pierzeję deptaku Wełniany Rynek oraz ulicy Hawelańskiej od północy zaprojektowano z ukształtowanych indywidualnie pionowych kształtek ceramicznych.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 1

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 2

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 3

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 4

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 5

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 6

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 7

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 8

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 9

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 10

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 11

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 12

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 13

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 14

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 15

see-architecture – projects – The City Center of Art and The Center of Culture – Gorzów Wlkp City – honorary prize International Competition – 16

Przewiń na górę