• Nazwa: Projekt koncepcyjny budowy cmentarza komunalnego w Elblągu
 • Inwestor: Urząd Miejski w Elblągu
 • Zakres: Projekt koncepcyjny
 • Adres inwestycji: Cmentarza komunalny w Elblągu, zlokalizowany pomiędzy istniejącym Cmentarzem Dębica, a ul. Wschodnią w Elblągu
 • Dane: Powierzchnia: 11,2 ha

OPIS FUNKCJONALNO-IDEOWY I MATERIAŁOWY 2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Działka o powierzchni 25,3 ha, położona jest przy ulicy Wschodniej w miejscowości Elbląg. Na jej obszarze znajdują się nieużytki rolne oraz drzewostan. Najbliższe okolice działki stanowi cmentarz, lasy oraz zabudowania mieszkalno – produkcyjne. Działka graniczy z drogami publicznymi – od południa z ulicą Łęczycką, od zachodu z ulicą Wschodnią, posiadającą projekt rozbudowy do drogi powiatowej (ul. Wschodnia – bis). Dojazd do działki wyznaczony został od strony ul. Wschodniej.
Na terenie działki znajduje się uzbrojenie podziemne w postaci wodociągu znajdującego się w południowej części obszaru. Wzdłuż ul. Wschodniej przebiegają napowietrzne sieci: niskiego napięcia oraz teletechniczna. Z północno-zachodniego krańca, w kierunku południowo- wschodnim przebiega linia wysokiego napięcia.
Teren przeznaczony pod budowę cmentarza charakteryzuje się nachyleniem w kierunku zachodnim. Wzniesienie posiada zmienne spadki w granicach 5-10 %. Roślinność na działce stanowi głównie zieleń wieloletnia w postaci traw. Północną część działki stanowi drzewostan naturalny, składający się głównie z brzóz i olch. Działka jest również zadrzewiona i zakrzewiona od strony południowej.
2.2 IDEA PROJEKTOWA

Główną ideą projektową jest stworzenie czytelnego, praktycznego układu kwater w nowej części cmentarza. Ortogonalny układ zapewnia optymalny podział na miejsca grzebalne oraz przejrzystą strukturę.
Strefę obsługi cmentarza zlokalizowano w pasie wzdłuż głównej drogi dojazdowej – ulicy Wschodniej, co czyni projekt rozwiązaniem funkcjonalnym – użytkownicy przemieszczają się przez parking, obszar usług, w kierunku bramy aż do zasadniczej przestrzeni cmentarza.
Wejścia na teren cmentarza zlokalizowano w dogodnych komunikacyjnie miejscach – dwa wejścia od strony parkingu oraz dwa od strony ulicy Łęczyckiej.
Projektowana część cmentarza posiada nowoczesny charakter przestrzeni, przyjazny dla użytkowników. Kolumbaria wydzielają kameralną i urozmaiconą geometrycznie przestrzeń, a nowoczesna część cmentarza stanowi jego nową wizytówkę. Nisze kolumbarium to powielany, prefabrykowany moduł betonowy. Ich rozłożenie wpisuje się w teren – podkreśla łagodne zbocze.
Infrastrukturę cmentarza, czyli parking, usługi, oświetlenie oraz instalację wodną, zaprojektowano tak, aby zoptymalizować koszty budowy oraz eksploatacji przy zapewnieniu odpowiedniego funkcjonowania.
2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej działkę podzielono na następujące strefy funkcjonalne:

 • strefa zwartego drzewostanu w północnej części działki (11,3 ha)
 • strefa ochrony sanitarnej (rozszerzona w kierunku ulicy Łęczyckiej) w której zlokalizowano parking oraz usługi, znajdująca się od strony zachodniej (2,9 ha)
 • strefa dużych spadków terenu i terenów podmokłych, nieprzydatnych pod lokalizację cmentarza w południowo-wschodniej części działki (2,8 ha)
 • powierzchnia użytkowa cmentarza (8,3 ha)

2.3.1 Strefa zwartego drzewostanu
Istniejące zadrzewienia wpływają na obszar, tworząc go niekorzystnym terenem pod budowę cmentarza. Usunięcie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat wymaga szczegółowej inwentaryzacji, w celu uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej pozwalającej na ich wycinkę. Koszty związane z procedurami, stanowiłyby istotną część finansową inwestycji.

2.3.2 Strefa ochrony sanitarnej
W strefie ochrony sanitarnej nie można zlokalizować cmentarza. W tym miejscu zaprojektowany został przestronny parking dla samochodów osobowych wraz z przystankiem dla autobusów. Parking posiada dwa wjazdy od strony ulicy Wschodniej (w projekcie uwzględniono rozbudowaną ulicę Wschodnią – bis).
Inwestycja posiada możliwość etapowania – pierwszy etap, od strony południowej, przewiduje 110 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zatoczkę dla autobusów, natomiast drugi etap zakłada 120 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
W tej strefie zaprojektowano także miejsce na pawilony usługowe – przewidziano miejsce na 20 pawilonów o powierzchni 40 m2, razem 800 m2 .
Przy głównym wjeździe na cmentarz znajduje się portiernia.

2.3.3 Strefa dużych spadków terenu oraz terenów podmokłych
W związku z niekorzystnymi warunkami geologicznymi, w tej strefie nie można lokalizować cmentarza. Zaprojektowano połączenie aleją z istniejącym cmentarzem oraz ujęcie wody dla instalacji wodnej cmentarza.

2.3.4 Powierzchnia użytkowa cmentarza
Teren cmentarza jest ogrodzony. Zlokalizowano cztery wejścia – dwa od strony południowej oraz dwa od strony zachodniej (główne wejście znajduje się od strony zachodniej). Obszar cmentarza podzielono na kwatery o wymiarach 60 m x 53 m, w których można urządzać miejsca grzebalne na głębokość ok. 1,7 m p.p.t. Grobowce mogą zostać posadowione na głębokości ok. 2,5 m p.p.t. Przez południową część cmentarza przebiega strefa ochrony izolacyjnej wodociągu EPWiK, w której lokalizacja grobów jest zabroniona.
Wszystkie aleje posiadają oświetlenie oraz są obsadzone tujami w rozstawie co 2,5 m. Aleje główne posiadają szerokość 4,2 m i wzdłuż nich przewidziano miejsce na grobowce. Aleje boczne przewidziano jako trasy szerokości 3 m. Punkty, w których lokalizuje się miejsca gromadzenia odpadów oraz punkty czerpalne instalacji wodnej, oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.
W dwóch kwaterach przy głównym wejściu na cmentarz zlokalizowano strefę cmentarza nowoczesnego – czyli grobów w formie prostych płyt nagrobnych o niewielkich gabarytach (50 cm x 70 cm lub zbliżonych) zlokalizowanych na trawniku. Pośrodku strefy cmentarza nowoczesnego znajduje się modułowe kolumbarium na 1000 urn.
Pierwszy etap budowy cmentarza zakłada ogrodzenie terenu oraz budowę alei prowadzącej od głównego wejścia do istniejącego cmentarza.

2.4 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z dużym nachyleniem terenu występującym na powierzchni cmentarza, wzdłuż głównej alei, będącej pierwszym etapem budowy cmentarza, (oznaczonej na rzucie zagospodarowania), o największym nachyleniu terenu (do 8%) należy co 9 m wykonać biegnące wzdłuż drogi podesty o szerokości min. 1,4 m oraz poręcze dla osób niepełnosprawnych na wysokości 75 cm, z odstępem 110 cm. Rozwiązanie nie dotyczy odcinka alei biegnącego w osi północ-południe, o spadkach nieutrudniających poruszania się niepełnosprawnym. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, dostęp dla niepełnosprawnych zostanie zapewniony do każdego obszaru cmentarza.
W pierwszym etapie budowy parkingu zaplanowano 6 miejsc postojowych, przystosowanych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

2.5 PROPOZYCJE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAŁOŻEŃ MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNYCH

POSADZKI:

 1. Aleje na cmentarzu – powierzchnia utwardzona mineralna lub kostka brukowa, przystosowana do komunikacji samochodowej.
 2. Powierzchnie trawiaste – trawa uniwersalna.
 3. Powierzchnie parkingów – asfaltowe lub z kostki brukowej, przystosowane do komunikacji samochodowej. Przy południowym wjeździe i w obrębie zatoczki przystosowane także dla autobusów.
 4. Powierzchnie chodników – z kostki brukowej

KOLUMBARIA:
Kolumbarium zbudowane z betonowych modułów ułożonych piętrowo (maksymalna wysokość – trzy moduły nisz), dwustronnie – na jednym fundamencie dwa rzędy urn. Dostęp do kolumbarium zapewniony został z dwóch stron. Szczegółowe rozmieszczenie przedstawiono na rysunku detalu. Założenie kolumbarium dopasowana do ukształtowania terenu – zbocza. W przestrzeni kolumbariów znajdują się niewielkie place z ławkami. Monimalna wysokość posadownienia najniższej niszy: 20 – 40 cm nad ziemią (przedmiot opracowania na etapie projektu wykonawczego)
Nisze kolumbarium wykonane z modułów betonowych, prefabrykowanych z betonu UHPC. Wymiary modułów: 800 mm x 800 mm x 500 mm. Moduły w dwóch wariantach kolorystycznych: – antracytowym oraz jasnoszarym. Poszczególne moduły łączone są za pomocą łączników systemowych. Posadowienie sugerowane na lekkim fundamencie wg uprzednio wykonanego projektu wykonawczego fundamentów. Wieka do kolumbariów wykonać z mosiądzu bądź z betonu – dokręcić do kotew zatopionych w module urny.
Uwaga: ustawienie modułów należy przewidzieć w odstępach 5 mm, w celu zapewnienia właściwego odwodnienia, w postaci swobodnego spływu deszczówki.

MAŁA ARCHITEKTURA:
Latarnie, kosze na śmieci – dobrać w jednakowym charakterze estetycznym. Sugerowany kolor: antracyt. Ławki przy kolumbariach wykonane z betonu UHPC odpowiadającego betonowym modułom kolumbariów. Elementy konstrukcyjne ławek z prefabrykatów betonowych. Kwietniki znajdujące się przy kolumbarium z betonu UHPC, w formie i skali nawiązującej do kolumbarium – wg. projektu wykonawczego.

ZIELEŃ:
Brak wycinki drzew na terenie działki. Nasadzenia zaprojektowane wzdłuż alei cmentarnych z Tui w rozstawie co 2,5 m. Dodatkowo grupy drzew zlokalizowane zostały w obrębie parkingu oraz w otoczeniu miejsc gromadzenia odpadów.

OGRODZENIE:
Ogrodzenie stalowe, modułowe, w kolorze szarym. Wejścia na cmentarz w postaci stalowych bram między murowanymi ściankami (wg wizualizacji), podkreślającymi charakter głównych wjazdów. Wjazdy na cmentarz wyposażone w automatyczne słupki drogowe sterowane z budynku portierni.

ZABUDOWA USŁUGOWA:
Zabudowa usługowa o architekturze odpowiadającej stylistyce kolumbariów – sugerowana kolorystyka: odcienie szarości.

Przewiń na górę