• Nazwa: Opracowanie kompleksowych wielobranżowych koncepcji poszerzenia / rozbudowy Cmentarza Grębałów oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury na istniejącej części Cmentarza Grębałów
 • Inwestor: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
 • Zakres: Projekt koncepcyjny wielobranżowy, uzgodnienia, kosztorysy
 • Adres inwestycji: Cemnatrz Grębałów w Krakowie
 • Dane: Powierzchnia: 26 ha

Opis koncepcji

Idea koncepcji

Trzon koncepcji stanowią dwie osie prowadzące od wejścia głównego, poprzez teren projektowany do głównych dwóch alei cmentarza istniejącego. Powstała kompozycja składa się z kwater prostokątnych wzdłuż ogrodzenia oraz trapezoidalnych i trójkątnych w wewnętrznej części. W pobliżu przecięcia osi przy wejściu głównym zlokalizowano dom przedpogrzebowy o prostokątnym rzucie, a także zbiornik retencyjny otaczający budynek.

Nasyp zagospodarowano kolumbariami zlokalizowanymi po obu stronach skarpy. Zakłada się przekopanie nasypu i wykonanie kładki do połączenia alejki widokowej na nasypie.

Wejścia na cmentarz, komunikacja

Zaprojektowano 3 wejścia na cmentarz i 1 zjazd dla samochodów:

 • wejście główne – od strony skrzyżowania ul. Darwina oraz ul. Kocmyrzowskiej (brama przesuwna 5 m + furtka 1,2 m)
 • wejście południowe – od ul. Darwina przy nasypie (brama przesuwna 4 m (opcjonalnie) + furtka 1,2 m)
 • wejście północne – od ul. Kocmyrzowskiej (brama przesuwna 4 m + furtka 1,2 m)
 • zjazd dla samochodów – od ul. Darwina, (brama przesuwna 5 m + furtka 1,2 m)

Część rozbudowywaną połączono w dwóch miejscach z cz. istniejącą – na przedłużeniu głównych alejek cz. istniejącej.

Alejki

Aleje główne szerokości 7m w formie utwardzenia szerokości 5m obsadzanego obustronnie pasami zieleni szerokości 1 m (zieleń zgodnie z branżą architektury zieleni). Pasy zieleni podzielone, zapewniające dogodne dojście z praktycznie z każdego miejsca alejki na każde miejsce na kwaterze. W pasach zieleni zlokalizowano ławki i lampy. Utwardzenie wykonane z kostki brukowej, alejki boczne szerokości 2,5 m z kostki brukowej. Przed kolumbariami utwardzenia szerokości 4 m z kostki brukowej. W alejkach zaprojektowano odwodnienie utwardzeń liniowe z korytkami odwadniającymi z obniżonego pasa z kostki.

Poniżej zaproponowano projektowane koncepcyjne utwardzenia z kostki. Prostokątna kostka w różnych odcieniach szarości, może kolorem podkreślać ciągi komunikacyjne oraz ważne miejsca. Dodatkowo nawiązuje ona do modułowych kolumbariów oraz istniejącego utwardzenia częściowo pozostawianego z kostki w dobrym stanie. Na etapie projektowania po koncepcyjnego należy wykonać rysunek rzutu utwardzeń – kostki.

Projektowane ogrodzenie

Projektuje się ogrodzenie z profili stalowych w modułach po 250 cm. Główne Profile stalowe prostokątne 10×10 cm o wysokości 200 cm. Pomiędzy nimi profil prostokątny np. 4×4 cm. Pionowe profile wypełniające prostokątne 2×2 cm o wysokości 200 cm. Poniżej przedstawiono rysunek koncepcyjny ogrodzenia z bramą i furtką. Pozostałe rysunki znajdują się w cz. Rysunkowej.

Projektowane bramy

Projektuje się bramy przesuwne z przeciwwagą. Do bram doprowadzono zasilanie – sterowanie bramami pilotem zgodnie z pzt branży inst. elektrycznych . Bramy w konstrukcji analogicznej do stalowych modułów ogrodzenia.

Projektowane furtki

Projektuje się furtki z patentem. Furtki w konstrukcji analogicznej do stalowych modułów ogrodzenia.

Nasyp

Zakłada się zagospodarowanie nasypu obustronnie wolno stojącymi segmentami kolumbariów. Woda z nasypu spływa swobodnie pomiędzy słupami fundamentowymi kolumbariów, nie powodując ich degradacji. Wzdłuż korony nasypu ścieżka widokowa szerokości 3 m dostosowana dla osób niepełnosprawnych z obustronnymi ławkami ustawionymi w szpalerze zieleni. Skarpy nasypu zagospodarowano zielenią zgodnie z rysunkiem architektury zieleni.

W części nasypu planuje się pozostawienie istniejącej zieleni wysokiej, dębów o wysokich walorach środowiskowych. Zgodnie z inwentaryzacją zieleni.

Nasyp posiada przekop szerokości 9 m u podstawy. Skarpy ku górze uformowane pod kątem 33 stopni. Na szczycie nasypu powstaje rozpiętość 25 m posadowienia podpór kładki. Nasyp w południowej części, łączy część istniejącą z projektowaną, zgodnie z wymaganiami miejscowego planu. Nad przekopem kładka piesza długości 25 m. Inny wariant tej koncepcji stanowi usunięcie południowej części nasypu, bez wprowadzania kładki. Dodatkowo w północnej części zakłada się deniwelację obszarów po nasypie kolejowym, od miejsca gdzie przebiega główna aleja w kierunku północy.

Kładka

Kładkę zaprojektowano w formie dwóch sprężanych belek prefabrykowanych, wykonanych z nienasiąkliwego betonu np. UHPC. Belki nawiązują swoją formą do betonowych kolumbariów. Pomiędzy belkami zamocowane żebra podtrzymujące płytę ażurową przepuszczalną dla wody podłogę np. z kraty stalowej lub podłogę betonową z odwodnieniem bocznym.

Kładka (wersja 2)

Kładka o konstrukcji w formie kratownicy przestrzennej, z balustradami wysokości 1,2 m. Balustrady zaprojektowano z kasetonów z kortenu. Fasada kładki (fasada w formie prostokątnych kasetonów z kortenu, zamocowanych po obu stronach kładki, zarówno po stronie zewnętrznej balustrady jak i stronie wewnętrznej oraz od spodu. Precyzyjny układ kasetonów powinien być zaprojektowany z użyciem algorytmów parametrycznych (z inspiracją w postaci niezliczonej ilości osób odchodzących w zaświaty – setek grobów/pomników, każdy kaseton ma być odwołaniem do jednego grobu/przemijania ludzkiego istnienia). Kratownice posadowione na dwóch fundamentach umieszczonych w nasypie.

Kwatery

Projektuje się dwa rodzaje kwater – kwatery z tradycyjnymi miejscami grzebalnymi oraz kwatery – powierzchnie na urny ziemne. Kwatery na urny ziemne lokalizuje się w kwaterach, w których znajduje się duża ilość dębów o wysokich walorach krajobrazowych. Dodatkowo np na po koncepcyjnym etapie projektowania należy rozważyć umiejscowienie urn ziemnych na obszarach mogących podlegać podciąganiu wody w bezpośrednim otoczenia zbiornika retencyjnego. Kwartery w których występują bardzo ostre kąty, ich trójkątne zakończenia przewidziano na wykonanie klinów zieleni zgodnie z branżą architektury zieleni.

Dom przedpogrzebowy

Program funkcjonalny

Program funkcjonalny domu przedpogrzebowego obejmuje: salę pożegnań, zaplecze (pomieszczenia sanitarne, przygotowania zwłok, magazynowe), toaletę zewnętrzną dla odwiedzających oraz garaż na meleksy opisane jako pom. magazynowe.

Forma architektoniczna

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rzut na planie prostokąta o wymiarach 10 x 22 m. Dach płaski, wysokość do attyki – 5,0 m. Wykończenie budynku jako elewacja wentylowana z okładzinami z płyt betonowych UHPC lub GRC w kolorze szarym. Stolarka okienna w formie smukłych okien wys. 4,5 m nadających bryle wyniosłego nieco monumentalnego charakteru.

Konstrukcja

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej – posadowiony na ławach fundamentowych, ściany murowane, stropodach wykonany z prefabrykowanych płyt kanałowych.

Instalacje – ogólnie

Projektuje się przyłącze do instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej. Przewiduje się przyłącze do sieci ciepłowniczej. Na dachu obiektu panele fotowoltaiczne w ilości 44 szt., o mocy 440 W (łączna moc 19 360 W). Więcej informacji dot. branży instalacji przestawiono w części opisowej branży elektrycznej oraz sanitarnej.

Kolumbarium

Zaprojektowano kolumbaria w formie modułów 4 m x 0,8 m wzdłuż. Od południowej strony kolumbaria zakomponowano w ogrodzenie wykonane na przemian z części ogrodzenia z profili stalowych dł. 1,1 m oraz segmentu kolumbariowego dł. 4m. Dodatkowo zaprojektowano 2 rzędy segmentów kolumbariowych zlokalizowanych po obydwu stronach nasypu, wzdłuż jego krawędzi. Forma architektoniczna przedstawiona w cz. rysunkowej opracowania.

Poniżej zestawienie lokalizacji kolumbariów:

 • KOL1 – KOLUMBARIA W NASYPIE

ilość segmentów: 51

Ilość nisz: 1020

 • KOL2 – KOLUMBARIA WZDŁUŻ OGRODZENIA

ilość segmentów: 20

ilość nisz: 400

Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny w nieregularnej formie otaczającej budynek domu przedpogrzebowego. Zbiornik w formie zagłębienia z dwoma oczkami wodnymi zawsze wypełnionymi wodą, porośnięty zielenią wspomagającą retencję wód. Zieleń wg projektu zieleni. Objętość zbiornika wynosi 560 m3. Więcej informacji dot. odwodnieni terenu w cz. branży instalacji sanitarnych.

Mała architektura

Proponuje się wykonanie małej architektury w formie nowoczesnej, będącej połączeniem betonowego oraz innego materiału jak np.. drewno lub stal. Mała architektura powinna cechować się dużą trwałością i stabilnością. Zakłada się nawiązanie estetyczne i materiałowe do betonowych modułowych brył kolumbariów oraz do betonowej kładki. Kształty małej architektury powinny być geometryczne i prostokątne. Wszystkie elementy małej architektury powinny do siebie pasować, powinny być stylistycznie powiązane oraz posiadać wspólne materiały/wykończenia.

Materiały wykorzystane w małej architekturze to:

 • Drewno – gatunku trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne po odpowiednim zabezpieczeniu. Kolor wykończenia – kolory odcienie ciemnego brązu.
 • Stal – Stal malowana proszkowo, kolor grafitowy
 • Beton – Beton o gładkiej powierzchni, kolor szary/betonowy.

Ławki

Projektuje się ławki z oparciem, będące połączeniem elementów klasycznych oraz nowoczesnych. Drewno – przyjazne użytkownikowi oraz ciepłe w bezpośrednim kontakcie. Beton – surowy, trwały i nawiązujący do kolumbariów. Zakłada się oszczędność w formie, prostotę i minimalizm. Przewiduje się wykonanie betonowej konstrukcji/podstawy/cokołu oraz drewnianego siedziska i drewnianego oparcia.

Śmietnik

Śmietniki są zlokalizowane tylko na placach wejściowych oraz obok domu przedpogrzebowego. Projektuje się śmietniki wolno stojące z daszkiem. Projektuje się obudowę śmietnika betonową, prostą w formie, geometryczną/prostokątną w przekroju oraz wkład z daszkiem (z elementów stalowych).

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery są zlokalizowane tylko na placach wejściowych. Projektuje się je jako podłużne elementy, usytuowane równolegle do ściany nasypu oraz ściany ogrodzenia. Projektuje się je jako połączenie elementu betonowego oraz stalowego. Ze względu na małą dostępność rynkową gotowych produktów odpowiadających wytycznym, dopuszcza się wykonanie stojaków tylko z elementów stalowych. Stojaki powinny cechować się prostotą oraz geometrycznymi/prostokątnymi formami.

Zieleń

Na projektowanym terenie znajduje się kilkaset drzew. Większość przewiduje się do wycinki za wyjątkiem kilkudziesięciu dębów – drzew cechujących się wysokimi walorami krajobrazowymi. Koncepcję zagospodarowania zieleni zaprojektowano tak aby zminimalizować konieczność opieki i utrzymania. Poniżej wyszczególniono najważniejsze miejsca zagospodarowane zielenią urządzoną:

 • Zieleń wysoka odgradzająca wzdłuż północnego ogrodzenia (zgodnie z MPZP)
 • Zieleń niska wzdłuż południowego ogrodzenia (MPZP ogranicza wysokość zieleni ze względu na pas ochronny linii energetycznej)
 • Zieleń zagospodarowana na skarpach nasypu
 • Zieleń urządzona wzdłuż dwóch głównych alejek
 • Zieleń urządzona w połączeniu z ogrodami deszczowymi na istniejącej lagunie oraz nowo projektowanym zbiorniku retencyjnym.
 • Zieleń urządzona w formie zielonych klinów na zakończeniach ostrych trójkątnych kwartałów.

Analiza pod kątem zastosowania infrastruktury zielono niebieskiej

Teren cmentarza nie pozwala na pełne zastosowanie infrastruktury niebieskiej. Zdecydowano się w głównej mierze na zagospodarowanie wody – kierunkowe przekierowanie w jedno miejsce – do projektowanego zbiornika retencyjnego. Projektowany zbiornik jest głównym i w zasadzie jedynym miejscem infrastruktury zielono niebieskiej. W obrębie zbiornika zaprojektowano zieleń deszczową. Pozostała część cmentarza została głównie przewidziana na miejsca grzebalne. Zieleń wysoką i niską zaprojektowano w miejscach w których jest to konieczne – jako bariery ochronne wzdłuż ogrodzeń, podkreślenie głównych ciągów komunikacyjnych oraz w miejscach, które ze względu na układ trudno wykorzystać pod urządzenie miejsc grzebalnych. Zrezygnowano z miejscowych ogrodów deszczowych, muld i zagłębień retencyjnych ze względu na brak dostępnego miejsca i brak argumentów przemawiających za zastosowaniem tego typu rozwiązań na terenie cmentarza.

Przewiń na górę